设为首页收藏本站

四季歌文学社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 126|回复: 0

二.词接龙词牌选用B版(4字)

[复制链接]
 • TA的每日心情
  奋斗
  2015-4-29 05:55
 • 签到天数: 326 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2017-7-21 17:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

  欢迎你来注册,这里有更多的热心朋友期待你的加盟参与。

  您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

  x
  .词接龙词牌选用B版4字)2017.04.14
  改版序言
  耕欲善其事,必先利其器
  词接龙虽属文字游戏,但其能增进诗友感情,又能作为一种练笔,提高填词能力。诗友争先恐后,其趣无穷,又何乐不为呢?
  然困挠诗友的一个亟需解决的问题是:如何尽快地,准确地找到适宜接龙的词谱。
  雨梦根据此需求,于五年前首创《词接龙词选用》一表,极大地为接龙诗友提高诗友选择。为精益求精,可谓批阅五载,数易其稿。
  此次改稿,作了一个面目全非地大改动,特说明如下:
  1.因将首句按字数分章,取消原序号的代表句子字数的第一字
  2.因按句式排列,且方便统计各种句式数量,取消句前序号,仅在句式后以加括号编码表示句式。句式按此排列
  2.1.仄起仄收式(11)
  2.2.仄起仄韵式(13)
  2.3.平起仄收式(21)
  2.4.平起仄韵式(23)
  2.5.仄起平收式(12)
  2.6.仄起平韵式(14)
  2.7.平起平收式(22)
  2.8.平起平韵式(24)
      词接龙以龙尾作接龙首句.故只要标识此句结构,即可查到可接龙的词牌。
      标识由二个数字构成:
      第一数字表示该词牌首句第二字平仄;
      第二数字表示该句最后一字平仄及韵否。
      其中:1=仄;3=仄韵。2=平;4=平韵(为方便记忆,设计奇数为仄,偶数为平)
  3.增加句例;
  4.增加押韵方式:
  4.1.平韵
  4.2.仄韵
  4.3.转韵,指不同部的平仄韵转换
  4.4.协韵,指同部的平仄韵转换
  4.5.平,迭韵,指平韵词有迭韵或迭句相连的词谱
  4.6.仄,迭韵,指仄韵词有迭韵或迭句相连的词谱
  4.7.转,迭韵,不同部的平仄韵中有迭韵句
  4.8.协,迭韵
  4.9.重韵,不相连的选韵或迭句。
  5.修正原表归类错误
  6.修正钦定词谱中生查子首句谱误
  7.增加又一体三百多条,增加选择余地
  8.雨梦不赞成用中字标示平仄通用,原采用虚实菱形表示,现平仄全采用钦定谱标识。
      由于词句的特殊性,特增加首句句谱。在按数字标识查找同时,应检查是否与句谱符合。其中:
  〇平声    ◒本平可仄   △平韵
      ◍仄声    ◓本仄可平   ▲仄韵
      此种标示亦非最佳,如有电脑高手设计平,仄外加圈的特殊符号以表示本平可仄或本仄可平,雨梦将作最终修改
  9.本表依【钦定词谱】搜韵康熙版。直接点击词牌名,或按ctri键同时点击词牌名即可查到该词谱。(应先上网将搜韵版【钦定词谱】收藏备查)
      9.1.本表所列为该词牌正格首句其平仄谱。注明字数并按字数由少至多排列。
      9.2.选用不押韵例句则可自由选韵。
      9.3./号表示特殊句式。
      9.4.首句平起仄起互通者分附其后
      本表希望能给您带来方便,如发现错漏处,亦望指谬,先谢了。
    ※
  四字仄起仄收句(11)
  01  玉  人  引     ◒/◓〇◍84字   /舊遊處(仄韵)
  02    色    莲     ◍◍◍◍95字    凤沼湛碧(仄韵)
  03  花  天  慢     〇◍〇◍103字   桃蕊初谢(仄韵)
  又(11)
  04      ◍◍〇◍106   一抹弦器(平韵)
    四字仄起仄韵句(13
  01    台    春     〇◍◍▲97字    芳草碧色(仄韵)
  02    山    枕     ◍◍〇▲113字   骤雨新霁(仄韵)
  又(415)
    01          传        ◍◍〇▲54    闷已萦损(转韵)
  02  淘  沙  令     ◍◍〇▲55    又是春暮(仄韵)
  03    仙    歌        ◍◍▲124   花恨月恼(仄韵)
  四字平起仄收句(21)
  01    少    年     ◒〇◒◍46字    无穷官柳(仄韵)
  02  盏  子  令     〇〇◍◍47字    东风报暖(平韵)
  03    春    时     ◓〇◒◍48字    倚天楼殿(平韵)
  04    团    圆     〇〇◍◍48字   危楼静锁(平韵)
  05    韵    子     〇〇◍◍49字    鸣鞘电过(仄韵)
  06    春    令     ◍〇〇◍50字    画屏天畔(仄韵)
  07          引     ◒〇◓◍50字    皇家盛事(仄韵)
  08    春    令     ◒〇◒◍51字    帘旌微动(仄韵)
  09    驾    行     〇〇〇◍52字    梅梢琼绽(仄韵)
  10    桥    仙     ◓〇◒◍56字    月波清霁(仄韵)
  11      〇〇◍◍57字    春光艳冶(平韵)
  12          红     ◍〇〇◍60字   粉香犹嫩(仄韵)
  13    成    功     ◍〇◍◍62字    海棠未坼(平韵)
  14  香  金  童     ◍◒〇◓64字    宝台蒙绣(仄韵)
  15    佩    令     ◓〇◒◍66字    玉阶秋感(仄韵)
  16    胜    令     〇〇◒◍66字    梅风吹粉(平韵)
  17    凰    阁     ◒〇〇◍68字    匆匆相见(仄韵)
  18    池    游     ◍〇〇◍72字    渐春工巧(仄韵)
  19  衷  情  近     ◍〇◍◍75字    雨晴气爽(仄韵)
  20    蝴    蝶     〇〇◓◍75字    人生一世(仄韵)
  21    云    浓     〇〇◍◍75字    睽离漫久(仄韵)
  22  罗  门  引     ◓〇◓◍76字    涨云暮卷(平韵)
  23          令     ◍〇◍◍76字    是男是女(平韵)
  24    园    竹     〇〇◍◍77字    浮云护月(平韵迭)
  25          犯     ◍〇◓◍77字    暮霞霁雨(仄韵)
  26  罗  特  髻     ◍〇◍◍81字    采菱拾翠(仄韵)
  27    山    溪     ◓〇◒◍82字    老来风味(仄韵)
  28    仙    歌     ◒〇◓◍83字    冰肌玉骨(仄韵)
  29  云  涯  引     〇〇〇◍83字    秋空江上(仄韵)
  30    冲    天     〇〇◍◍84字    闲窗漏永(仄韵)
  31    胥    引     〇〇〇◍86字    川原澄映(仄韵)
  32  算  子  慢     〇〇◍◍89字    江枫渐老(仄韵)
  33    狮    儿     ◓〇◒◍89字    断云低晚(仄韵)
  34  池  春  慢     ◓〇〇◍90字    缭墙重院(仄韵)
  35  桑  子  慢     〇〇◍◍90字    金风颤叶(平韵)
  36    芍    药     〇〇◍◍91字    人生百岁(仄韵)
  37    幺    令     ◓〇◒◍94字    澹烟残照(仄韵)
  38    香    慢     ◍〇◍◍94字    怨蛾坠柳(仄韵)
  39    地    游     ◓〇◍◍95字    晓阴翳日(仄韵)
  40          雪     〇〇◍◍95字    檐收雨脚(平韵)
  41    寻    芳     ◍〇◍◍96字    露晞向晓(仄韵)
  42      〇〇◍◍96字    沙堤路近(仄韵迭)
  43    双    燕     ◍〇◍◍98字    过春社了(仄韵)
  44    月    桃     〇〇◒◍99字    年华催晚(平韵)
  45    声    慢     ◒◒◒◓99字    朱门深掩(平韵)
  46    奴    娇     ◒〇◓◍100字   凭空眺远(仄韵)
  47    语    花     〇〇◍◍100字   窗涵月影(仄韵)
  48    花    飞     〇〇◍◍101字   寅杓乍正(仄韵)
  49    春    回     ◍〇◍◍102字   霁霞散晓(仄韵)
  50 状元红慢     〇〇◍◍102字   三春向暮(仄韵)
  51    久    长     ◓〇◍◍103字   琐窗夜永(仄韵)
  52西  江  月  慢     〇〇◍◍103字   春风淡淡(仄韵)
  53    声    子     ◍〇〇◍104字   晚天萧索(平韵)
  54    连    环     ◍〇◍◍104字   謫仙往矣(仄韵)
  55    兰    香     〇〇◍◍104字   盘丝系腕(仄韵)
  56 逢故人慢     〇〇〇◍104字   熏风微动(平韵)
  57    余    欢     ◍〇◍◍104字   四时美景(仄韵)
  58  池  游  慢     〇〇◍◍104字   荷花好处(平韵)
  59  云  浓  慢     ◍〇◍◍104字   蔗浆酪粉(仄韵)
  60    花    腴     ◍〇◍◍104字   翠微路窄(平韵)
  61    横    塘     ◍〇〇◍105字   浪痕经雨(仄韵)
  62    珠    髻     〇〇〇◍105字   重重山外(仄韵)
  63    部    乐     ◍〇〇◍106字   雅欢幽会(仄韵)
  64      〇〇◍◍106字   催花雨小(仄韵)
  65    明    河     〇〇◍◍106字   华旌耀日(仄韵)
  66    海    潮     ◒〇〇◍107字   东南形胜(平韵)
  67          梅     ◍〇〇◍107字   寿阳妆晚(仄韵)
  68    阑    人     〇〇〇◍108字   清明池馆(仄韵)
  69    韦    娘     ◓〇〇◍109字   暮春天气(仄韵)
  70    卷    绸     ◒◒◓◓111字   闲窗烛暗(仄韵)
  71      〇〇〇◍111字   人间尘断(平韵)
  72    台    月     〇〇◓◍114字   岩风凛冽(仄韵)
  73          归     〇〇◍◍115字   芳莲坠粉(仄韵)
  74    严    陵     ◍〇〇◍189字   蕙兰香泛(仄韵)
  75    阵    乐     ◍〇◍◍133字   露花倒影(仄韵)
  76      〇〇◍◍139字   飞琼伴侣(仄韵)
  77  州  歌  头     ◍〇◍◍143字   少年侠气(平韵)
  78    鼎    现     ◓〇◒◍157字   夕阳西下(仄韵)
    附(21)
  01  香  金  童     ◍◒〇◓64字    宝台蒙绣(仄韵)
  02    声    慢     ◒◒◒◓99字    朱门深掩(平韵)
  03    卷    绸     ◒◒◓◓111字   闲窗烛暗(仄韵)
  21)
  01    圣    朝     ◓◓●49    渐觉一日(平韵迭)
  02    圣    朝     ●○○●50    野僧归后(平韵)
  03             ○○○●51    飞花成阵(仄韵)
  04    台    梦     ○○●●57    仙姿本寓(仄韵)
  05    同    心     ◓〇〇68字    楚乡春晚(平韵)
  06    奴    娇     ◍〇◍◍71字    莫如胜概(仄韵)
  07    亭    柳     ◍〇〇◍79    晓来风雨(仄韵)
  08  镇  西  犯     〇〇〇◍79    秋风吹雨(仄韵)
  09    高    楼        ◍〇〇◍83    旧时心事(转韵)
  10    高    楼        〇〇◍◍83    司春有序(平韵)
  01  玉  人  引        ◍〇〇◍84    浪萍风梗(仄韵)
  12  秋  岁  引     ◍/〇〇◍85字   想风流态(仄韵迭)
  13  桑  子  慢       〇〇〇◍90    千峰云起(仄韵迭)
  14  上  海  棠     ○○●●91    红妆艳色(仄韵)
  15凤凰台上忆吹箫     〇〇〇97字    长天霞散(平韵)
  16    清    朝     ◍〇〇◍97字    绛罗萦色(平韵)
  17    寻    芳        ◓◍97    兽镮半掩(仄韵)
  18    声    慢     〇〇◍◍97    园林幕翠(平韵)
  19    声    慢     ◍〇〇◍97    素商吹景(平韵)
  20    声    慢     〇〇〇◍97    檀栾金碧(平韵)
  21  中  花  慢     97   眷浓恩重(平韵)◍〇〇◍,◍◍〇〇
  22    天    长     ◒○●●98    条风布暖(仄韵)
  23    龙    吟     ●○○●102   晚风轻拂(仄韵)
  24    遇    乐     〇〇◍◍104字   熏风解愠(仄韵)
  25    郎    神       ◍〇◍◍105   闷来弹鹊(仄韵)
  26    远    行     ◓○●●107   绣帏睡起(仄韵)
  27    杯    乐     〇〇◍◍107   飞云过尽(仄韵)
  28    杯    乐     ◍〇〇◍108   水乡天气(仄韵)
  29    萼    红       ◍〇◍◍108字   断云漏日(仄韵)
  30          归     ◍〇◍◍113   楚峰翠冷(平韵)
  31    鱼    儿       ◍〇◍◍116   岁华向晚(仄韵迭)
  32          引        〇〇◍◍100   春融日暖(平韵)  
  33              〇〇◍◍125   红尘紫陌(平韵)
  34  州  歌  头      ◍〇〇◍133   绿芜城上(协迭韵)
  35  州  歌  头       〇〇◍◍143   东风着意(协韵)
  36  州  歌  头       〇〇〇◍143   柴桑高隐(平韵)
  37    半    乐     ◍〇〇◍145   艳阳天气(仄韵)
  四字平起仄韵句(23
  01    冠    子     ◒◒◓▲41字    含娇含笑(转韵)
  02           ◒〇◒▲43字    冰清霜洁(仄韵)
  03      ◒〇◓▲44字   歌檀敛袂(转韵)
  04             〇〇◍▲45字    千红万翠(仄韵)
  05             ◍〇〇▲45字    醉痕潮玉(仄韵)
  06        乐     ◓◒◒▲46字    禁闱清夜(转韵)
  07    弄    影     ◍〇〇▲48字    雨晴风定(仄韵)
  08    角    儿     〇〇◍▲50字    开时似雪(仄迭韵)
  09    仙    郎     〇〇〇▲52字    江东苏小(转韵)
  10             ◓〇◒▲57字    晚妆初过(仄韵)
  11             ◍〇〇▲61字    斗城池馆(转韵)
  12      〇〇〇▲62字    星河明澹(仄韵)
  13    黄    柳     ◒〇◍▲65字    空城画角(仄韵)
  14    丝    钓     ◓〇◓▲66字    镂金翠羽(仄韵)
  15    梅    令     〇〇◍▲66字    疏疏雪片(仄韵)
  16    黄    花     ◒〇◒▲70字    涵秋寒渚(仄韵)
  17    秋    岁     ◓〇◒▲71字    柳边沙外(仄韵)
  18    师    令     〇〇◍▲73字    香钿宝珥(仄韵)
  19    景    乐     〇〇◍▲80字    金陵故国(仄韵)
  20    有    令     〇〇◍▲81字    前山减翠(仄韵)
  21    寿    乐     〇〇◍▲83字    尤红殢翠(仄韵)
  22    鹤    引     〇〇〇▲83字    生逢垂拱(仄韵)
  23    夜    月     〇〇〇▲84字    三秋佳节(仄韵)
  24    波    引     ◓〇〇▲84字    冷云迷浦(仄韵)
  25    湖    仙     〇〇〇▲89字    松江煙浦(仄韵)
  26          华     ◓〇◍▲92字    绀葩乍坼(仄韵)
  27    凉    犯     ◓〇◍▲93字    绿杨巷陌(仄韵)
  28          香     ◓〇◓▲97字    旧时月色(仄韵)
  29          鸾     ◒〇〇▲98字    天然標格(仄韵)
  30    部    乐     ◍〇〇▲99字    美人如月(仄韵)
  31    佛    阁     ◍〇◍▲100字   暗尘四敛(仄韵)
  32    都    春     〇〇◓▲100字   情黏舞线(仄韵)
  33          杨     〇〇◍▲100字   银屏梦觉(仄韵)
  34    枝    香     ◒〇◓▲101字   登临送目(仄韵)
  35      〇〇◍▲101字   凉飙霁雨(仄韵)
  36    江    秋     〇〇◍▲101字   香消烬歇(仄韵)
  37          华     〇〇◓▲102字   朱钿宝玦(仄韵)
  38    霖    铃     〇〇◒▲103字   寒蝉凄切(仄韵)
  39    云    怨     〇〇◍▲103字   春风恶劣(仄韵)
  40  香  疏  影     〇〇◍▲105字   冰肌莹洁(仄韵)
  41    连    环     ◍〇〇▲106字   小寒时节(仄韵)
  42  宫  春  慢     〇〇◍▲106字   轻盈绛雪(仄韵)
  43          幸     ◍〇〇▲108字   淡妆多态(仄韵)
  44  黄  花  慢     ◍〇〇▲108字   霁空如水(仄韵)
  45  萨  蛮  慢     ◍〇〇▲108字   晓莺催起(仄韵)
  46          影     ◒〇◍▲110字   苔枝缀玉(仄韵)
  47    叶    飞     ◓〇〇▲111字   露迷衰草(仄韵)
  48    抱    肚     〇〇〇▲141字   同行同坐(仄韵)
  49    红    慢     ◍〇〇▲160字   杖藜徐步(协韵)
  又(23
  01    国    谣     〇〇◍▲42字    春风拂拂(仄韵)
  02        乐     〇〇◍▲46字    鸿来燕去(转韵)
  03    蕉    叶     ○○●▲48    江枫半赤(仄韵)
  04    梢    青     ◍〇49字    子規啼血(仄韵)
  05    梢    青     〇〇◍▲49字    衰翁自謫(仄韵)
  06  淘  沙  令     ◍〇◍▲54    少年不管(仄韵)
  07            ◍〇〇▲54字    太平天子(仄韵)
    08          令       ◓〇〇55字    夜阑人静(仄韵)
  09            〇〇◍▲60字    秋光满目(仄韵)
    10          令       〇〇◍▲63字    纹漪涨渌(仄韵)
  11    同    心     〇〇◍▲68字    行看不足(仄迭韵)
    12             ◒〇〇▲70    寒梅堪羡(仄韵)
  13    奴    娇     ◍〇〇▲80    景云披靡(仄韵)
  14    夜    月     〇〇◍▲83字    当初聚散(仄韵)
  15    冲    天        〇〇〇▲86    清明天气(仄韵)
  16      ◍〇〇▲93字    翠眉重扫(仄韵)
    17          犯     〇〇◍▲98    晴烟羃羃(仄韵)
    18    郎    神        〇〇◍▲100   西池旧约(仄韵)
    19    凤    吟     〇〇〇▲100   蓬莱花鸟(仄韵)
    20    迁    莺       ◒▲103   秋寒初劲(仄韵)
  21    冠    子     ◍〇〇▲107字   火云初布(仄韵)
  22         〇〇〇▲111   珠帘垂户(仄韵)
  23    冠    子     〇〇◍▲114字   同云密布(协韵)
    ※
  四字仄起收句(12
  01    吟    商     ◍◍〇〇29字    正是春归(仄韵)
  02    绛    唇     ◓◍〇〇41字    荫绿围红(仄韵)
  03    余    杭     〇◍〇〇48字    长忆西湖(转韵)
  04  影  摇  红     ◓◍〇〇48字    老景萧条(仄韵)
  05    梢    青     ◓◍〇〇49字    岸草平沙(平韵)
  06    杯    令     ◒◍〇〇52字    楓葉飄紅(仄韵)
  07    来    迟     ◍◍〇〇52字    柳暗汀洲(平韵)
  08    花    令     ◍◍〇〇52字    翠幕華筵(仄韵)
  09    莎    行     ◓◍〇〇58字    细草愁烟(仄韵)
  10    帐    春     ◒◍〇〇60字    春色难留(仄韵)
  11    庭    宴     〇◍◍〇60字    千里故乡(仄韵)
  12    缠    道     ◍◍〇〇66字    燕子呢喃(仄韵)
  13    金    杯     〇◍〇〇66字    风软香迟(仄韵)
  14    香    子     ◒◍〇〇66字    前岁栽桃(平韵)
  15    池    春     ◓◍〇〇66字    贺监湖边(仄韵)
  16    人    娇     ◓◍◒〇68字    二月春风(仄韵)
  17    同    心     ◓◍〇〇68字    竚立东风(仄韵)
  18    翠    羽     〇◍〇〇68字    春入园林(仄韵)
  19    奴    娇     〇◍〇〇71字    歌阕琼筵(仄韵)
  20  牌  子  近     ◍◍〇〇71字    曲沼朱闌(仄韵)
  21    登    乐     ◓◍◒〇71字    一碧鳞鳞(仄韵)
  22    飞    乐     ◍◍〇〇72字    晓日当帘(平韵)
  23    蝶    儿     ◓◍〇〇72字    雪遍梅花(仄韵)
  24  言  玉  女     ◓◍〇〇74字    一夜东风(仄韵)
  25    屏    儿     〇◍〇〇74字    江国春来(仄韵)
  26    茉    莉     ◍◍〇〇82字    每到秋来(仄韵)
  27  秋  岁  引     ◓◍◒〇82字    别馆寒砧(仄韵)
  28    荷    叶     ◓◍〇〇82字    落日衔山(平韵)
  29    仙    引     〇◍〇〇83字    纔过笄年(仄韵)
  30    青    游     ◓◍〇〇84字    攺火初晴(仄韵)
  31  兰  芳  引     〇◍◍〇84字    寒莹晚空(仄韵)
  32          水     〇◍〇〇85字    长忆当初(仄韵)
  33    红    衣     ◍◍〇〇88字    枕簟邀凉(仄韵)
  34      ◒◍〇〇92字    蝉咽凉柯(仄韵)
  35      〇◍〇〇92字    休说将军(平韵)
  36      〇◍〇〇92字    残腊收寒(平韵)
  37    朝    归     〇◍〇〇92字    金谷先春(仄韵)
  38    江    红     ◓◍〇〇93字    暮雨初收(仄韵)
  39      ◍◍〇〇93字    水殿风凉(仄韵)
  40    秋    华     ◍◍〇〇94字    思渺西风(仄韵)
  41    枝    春     ◓◍〇〇94字    竹爆惊春(仄韵)
  42      〇◍〇〇94字    流水孤邨(仄韵)
  43    鱼    水     〇◍〇〇94字    轻霭浮空(平韵)
  44    庭    芳     ◒◍〇〇95字    南苑吹花(平韵)
  45  梅  香  慢     〇◍〇〇95字    寒色犹高(仄韵)
  46    圣    乐     ◍◍〇〇95字    绿叶阴浓(协韵)
  47      〇◍〇〇95字    纔入新年(仄韵)
  48          香     ◒◍〇〇96字    烟络横林(仄韵)
  49    宫    春     ◓◍〇〇96字    黯黯离怀(平韵)
  50    兰    香     ◍◍〇〇96字    未老金茎(平韵)
  51    千    秋     ◍◍〇〇96字    点检尧蓂(平韵)
  52    云    间     〇◍〇〇96字    云朔南陲(平韵)
  53          月     ◍◍〇〇96字    翦柳章台(平韵)
  54    梅    香     ◍◍〇〇96字    北帝收威(仄韵)
  55凤凰台上忆吹箫     ◒◍〇〇97字    千里相思(平韵)
  56    合    花     ◍◍〇〇97字    百紫千红(平韵)
  57    清    朝     〇◍〇〇97字    调雨为酥(平韵)
  58      ◓◍〇〇97字    宝历祥开(平韵)
  59西    子    妆     ◒◍◓〇97字    流水曲尘(仄韵)
  60    边    娇     〇◍〇〇97字    酥雨烘晴(仄韵)
  61    春    台     ◓◍〇〇98字    丽日千门(平韵)
  62  蝶  儿  慢     ◍◍〇〇98字    宿雾藏春(仄韵)
  63  蒂  芙  蓉     ◍◍〇〇98字    太液波澄(仄韵)
  64    州    慢     ◒◍〇〇98字    淮左名都(平韵)
  65    仙    引     ◍◍〇〇98字    紫凤台旁(平韵)
  66    珑    玉     〇◍〇〇98字    开岁春迟(平韵)
  67  寿  千  春     ◍◍〇〇98字    柳暗三眠(仄韵)
  68    玉    箫     〇◍〇〇99字    罗绮围中(平韵)
  69          闷     〇◍〇〇99字    天与多才(仄韵)
  70    下    笛     ◍◍〇〇99字    小雨收尘(仄韵)
  71  珑  四  犯     ◒◍〇〇99字    秾李夭桃(仄韵)
  72    香    结     〇◍〇〇99字    苍藓延阶(仄韵)
  73    窗    寒     ◍◍〇〇99字    暗柳啼鸦(仄韵)
  74          有     ◍◍〇〇99字    戏马台前(仄韵)
  75    山    亭     ◒◍〇〇99字    河漢風清(仄韵)
  76    龙    谣     ◒◍〇〇99字    肩拍洪厓(仄韵)
  77      ◒◍〇〇99字    梧葉飄黃(平韵)
    78               〇◍〇〇99字    風急還收(仄韵)
  79    溪    春     ◍◍〇〇99字    蜀景风迟(平韵)
  80    池    吟     ◍◍〇〇99字    萬丈巍臺(平韵)
  81    华    清     ◒◍〇〇99字    花影搖春(仄韵)
  82    梅    香     ◍◍〇〇100字   锦里阳和(仄韵)
  83          椿     〇◍〇〇100字   梅拥繁枝(仄韵)
  84    琶    仙     〇◍〇〇100字   双桨来时(仄韵)
  85      ◓◍〇〇100字   草脚愁苏(仄韵)
  86    阳    台     ◒◍〇〇100字   灯火烘春(平韵)
  87    寒    梅     ◍◍〇〇100字   看尽千花(仄韵)
  88    朝    欢     〇◍〇〇101字   花隔铜壶(仄韵)
  89  堂  春  慢     ◒◍〇〇101字   红日迟迟(平韵)
  90    牡    丹     ◍◍〇〇101字   野绿连空(仄韵)
  91  家  春  慢     〇◍〇〇101字   珠箔风轻(仄韵)
  92    香    慢     〇◍〇〇101字   高阁寒轻(仄韵)
  93  山  红  慢     ◍◍〇〇101字   谷雨风前(仄韵)
  94    楼    吟     ◍◍〇〇101字   月冷龙沙(仄韵)
  95    韶    新     〇◍〇〇101字   香满西风(仄韵)
  96    百    草     ◍◍〇〇102字   别日常多(仄韵)
  97    州    慢      ◓◍〇〇102字   薄雨催寒(仄韵)
  98  林  春  慢     ◓◍〇〇102字   帽落宫花(仄韵)
  99    春    宫     ◒◍〇〇102字   云接〇冈(平韵)
  100    锦    堂     ◓◍〇〇102字   雨洗桃花(平韵)
  101  州  第  一     〇◍〇〇102字   波落寒汀(仄韵)
  102  芳  春  慢     〇◍〇〇102字   蜂蕊分香(平韵)
  103  相  思  慢     ◍◍〇〇103字   画鼓喧街(平韵)
  104    头    莲     ◍◍〇〇103字   一抹残霞(仄韵)
  105    瑶    姬     ◍◍〇〇103字   雨细云轻(仄韵)
    106    乐  慢     ◍◍〇〇103字   瑞日初迟(平韵)
  107  南  云  慢     ◍◍〇〇103字   木叶轻飞(平韵)
  108    春    慢     ◒◍〇〇103字   衰草愁烟(仄韵)
  109    盏    子     ◍◍〇〇103字   赏月梧园(仄韵)
  110        乐     ◍◍〇〇103字   水阁层台(平韵)
  111    遇    乐     ◒◍〇〇104字   明月如霜(仄韵)
  112    杯    乐     ◒◍〇〇104字   楼锁轻烟(仄韵)
  113    宜    娇     ◍◍〇〇104字   隙月垂篦(仄韵)
  114    中    桂     ◍◍〇〇104字   露醑无情(仄韵)
  115  星  月  慢     ◍◍〇〇104字   夜色催更(仄韵)
  116    心    动      ◒◍〇〇104字   风约帘波(仄韵)
  117    湖    边     ◍◍〇〇104字   退处乡关(仄韵)
  118      〇◍〇〇104字   荼垒安扉(平韵)
  119    罗    香     ◓◍〇〇104字   做冷欺花(仄韵)
  120 夜眠迟慢     ◍◍〇〇104字   禁鼓初敲(平韵)
  121    玉    管     ◍◍〇〇105字   陇首云飞(平韵)
  122      ◍◍〇〇105字   换谱伊凉(仄韵)
  123          霁     ◒◍〇〇105字   江水苍苍(仄韵)
  124    家    娇     ◍◍〇〇106字   煦景朝升(仄韵)
  125    门    饮     〇◍〇〇107字   风起云间(仄韵)
  126      ◒◍〇〇107字   冰结金壶(平韵)
  127    寸    金     ◍◍〇〇108字   井络天开(仄韵)
  128    梧    桐     ◒◍〇〇108字   香靥深深(仄韵)
  129    青    苕     ◍◍〇〇108字   绿净无痕(平韵)
  130    锦    标     ◒◍〇〇108字   凉月横舟(仄韵)
  131  愁  可  解     ◒◍◓〇109字   光景百年(仄韵)
  132    秦    楼     ◍◍〇〇109字   卖酒垆边(平韵)
  133  南  春  慢     〇◍〇〇109字   风响牙签(仄韵)
  134    宝    妆     〇◍〇〇110字   门掩黄昏(仄韵)
  135    圣    乐     〇◍〇〇110字   千朵奇峰(协韵)
  136    冠    子     ◓◍〇〇111字   水浴清蟾(仄韵)
  137    园    春     ◒◓〇〇114字   孤馆灯青(平韵)
  138               〇◍〇〇115字   残月朦胧(仄韵)
  139    明    池     ◒◍〇〇120字   琼苑金池(仄韵)
  140          家     〇◍〇〇121字   花发西园(仄韵)
  141          酺     ◍/◍〇〇133字  /宿烟收(仄韵)
  142          遍     ◓◍◍〇203字   为米折腰(协韵)
  12
  01    春    令        ◍◍〇〇50字    梦断难寻(仄韵)
  02  香  金  童        ◍◍〇〇64字    宝马行春(仄韵)
  03    香    子     〇〇◍◍66字    黄金叶细(平韵)
  04    皇    恩     ◍〇〇66    年少寻芳(仄韵)
  05    奴    娇     ◓◍〇〇72字    香剥酥痕(仄韵)
  06    枝    香     ◍◍〇〇76    锦带吴钩(仄韵)
  07    枝    香     ◍〇〇76    轻睡时闻(仄韵)
  08  桑  子  慢       ◍◍◍〇89    夏日正长(协韵)
  09 垂蓮        ◍◍〇〇92字    谷雨初晴(仄韵)
  10    江    红     ◓◍〇〇92字    竹马来迎(仄韵)
  11     江    红     ◓◍〇〇93字    仙姥来时(平韵)
  12    清    朝     ◍◍〇〇97字    坠絮孳萍(平韵)
  13             ◍◍〇〇97    一夜金风(平韵)
  14  中  花  慢     ◍◍〇〇98    一叶凌波(平韵)
  15    声    慢     ◍〇〇98    妆额黄轻(平韵)
  16      ◍◍〇99    风雨不来(平韵)
  17    下    笛     ◓◍〇〇99字    千里行秋(仄韵)
  18  珑  四  犯     ◍◍◍〇99字    迭鼓夜寒(仄韵)
  19    蝴    蝶     ◍◍◍〇99    贵贱偶然(平韵)
  20    朝    欢     ◍◍〇〇100字   一点箕星(仄韵)
  21    头    莲     ◓◍〇〇100字   华鬓星星(仄韵)
  22    合    花     ◓◍〇〇100   冷截龙腰(平韵)
  23    年    欢     ◓◍〇〇100   十里环溪(仄韵)
  24    花    回     ●●○○101   夜永兰堂(仄韵)
  25    春    宫     102字   明玉擎金(仄韵)
  26    清    都     ◍◍〇〇102   野水澄空(仄韵迭)
  27  风  波  慢       ◍◍〇〇105   竚立长亭 (仄韵)
  28    寸    金     ◓◍〇〇108   州夹苍崖(仄韵)
  29    卷    绸     ◍◍〇〇110   绝羽沈鳞(仄韵)
    ※
    四字仄起韵句(14
  01    乡    子     ◍◍〇△27字    画舸停桡(转韵)
  02    泉    子     ◒◍◓△40字    花映柳条(转韵)
  03   鸾  归  令     〇◍〇△45字    珠履争围(平韵)
  04         怨     〇◍〇△63字    骄马频嘶(平韵)
  05    亭    柳     〇◍〇△79字    家住西秦(平韵)
  06    海    清     ◍◍〇△87字    画鼓轰天(平韵)
  07    难    忘     ◒◍〇△92字    花拥鸳房(平韵)
  08    马    听     ◍◍〇△94字    凤枕鸳帏(平韵)
  09  香  子  慢     ◍◍〇△96字    瑞景光融(平韵)
  10    梢    月     ◍◍〇△97字    院静无声(平韵)
  11    槛    花     〇◍〇△97字    鸳瓦霜凝(平韵)
  12    簟    凉     〇◍〇△97字    秋是愁乡(平韵)
  13    年    欢     ◍◍〇△98字    雅出群芳(平韵)
  14  节  长  欢     ◒◍〇△98字    名满人间(平韵)
  15      ◓◍〇△99字    阆苑高寒(平韵)
  16  巢  鸾  凤     〇◍〇△100字   人若梅娇(平韵迭)
  17    寿    仙     ◍◍〇△100字   瑞日当天(平韵迭)
  18  色  横  空     〇◍〇△101字   摇落秋冬(平韵)
  19      ◓◍〇△104字   海角飘零(平韵)
  14
  01  淘  沙  令     ◍◍〇△53    后约无凭(平韵)
  02  淘  沙  令     ◍〇△55    帘外微风(平韵)
  03    女    儿     ◓◍〇△62    绿遍西池(平韵)
  04    鹧    鸪     ◓●○△88    宝髻瑶簪(平韵)
  05    中    桂     ◍〇△102   春满皇州(平韵迭)
  06    漏    子       ◍〇△104字   遥远途程(转韵)
  07    瑶    姬     ◓◍〇△105字   可惜香红(仄韵)
  08  黄  花  慢     ◍◍〇△108字   送客吴皋(仄韵)

  来源: 二.词接龙词牌选用B版(4字)
  回复

  使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则

  QQ|Archiver|手机版|小黑屋|四季歌文学社区 ( 苏ICP备13026433号-1  

  GMT+8, 2018-11-15 10:56 , Processed in 0.142289 second(s), 27 queries .

  Powered by Discuz! X3.1

  © 2001-2013 Comsenz Inc.

  快速回复 返回顶部 返回列表